Meldplicht zoönosen

Veel zoönosen zijn meldplichtig, zowel humaan als veterinair. De verplichting tot melden heeft als doel besmettelijke ziekten zo snel mogelijk op te sporen en bestrijden.

Meldplicht humane gezondheidszorg


Wie moet melden?

Artsen, hoofden van laboratoria en hoofden van instellingen.

Welke ziekten moet ik melden?

Alle infectieziekten waarbij bestrijdingsmaatregelen noodzakelijk zijn. 
Raadpleeg de lijst van meldingsplichtige ziekten op de website van het RIVM.

Bij wie moet ik melden?

Bij de arts infectieziektebestrijding van de GGD in uw werkgebied.

Hoe moet ik melden?

Een vermoeden op pokken, polio of SARS moet u direct per telefoon melden aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD in uw werkgebied.Humane infecties met aviair influenzavirus, difterie, rabiës en virale hemorragische koorts moet u binnen 24 uur per telefoon melden aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD in uw werkgebied. Dus ook in het weekend of op nationale feestdagen.Overleg met de GGD in uw werkgebied over de wijze waarop u de overige meldingen doet. Verzeker u ervan dat de melding daadwerkelijk is aangekomen bij de GGD.

Hoe snel moet ik melden?

Zo snel mogelijk, zodat tijdig maatregelen getroffen kunnen worden.

Is het verplicht om te melden?

Ja. Als u niet meldt, bent u strafbaar. Het medisch beroepsgeheim geldt niet voor de meldingsplicht aan de GGD.

Meldplicht veterinaire zorg


Wie moet melden?

De eigenaar van de dieren (vaak de veehouder), de dierenarts of het onderzoekslaboratorium. In de meeste gevallen zullen veehouder en dierenarts onderling afspreken wie gaat melden. In situaties dat niet de klinische verschijnselen aanleiding zijn om te melden, maar een ongunstige uitslag van regulier bloedonderzoek moet het laboratorium melden.

Welke ziekten moet ik melden?

Raadpleeg de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor een overzicht van aangifteplichtige dierziekten.

Bij wie moet ik melden?

Bij het landelijk meldpunt voor dierziekten: 045 – 54 631 88.

Wanneer moet ik melden?

Als klinische verschijnselen bij de dieren wijzen op een aangifteplichtige dierziekte.

Naast het melden van aangifteplichtige dierziekten zijn er ook andere wettelijke verplichtingen die ervaren worden als melden. Het gaat dan om acties die ondernomen moeten worden in het kader van early-warning programma’s voor vogelgriep (insturen cloacaswaps) en klassieke varkenspest (insturen bloedmonsters na koppelbehandeling).

Wie betaalt de kosten?

Het diergezondheidsfonds betaalt de kosten voor het nemen van bloedmonsters (behalve bij early warning) en voor het onderzoek van de monsters. De kosten voor de eigen dierenarts zijn voor rekening van de vee/dierhouder. De overheid betaalt het ruimen van een bedrijf en de overname van dieren.

Zijn er consequenties voor het niet melden van dierziekten?

Als uw dieren een aangifteplichtige dierziekte hebben en u meldt dit niet, bent u medeverantwoordelijk voor de verspreiding van de dierziekte.

Bij de eerste geconstateerde overtreding krijgt u een waarschuwing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Bij een volgende overtreding zal de NVWA overgaan op andere maatregelen. Aantoonbare nalatigheid die leidt tot een uitbraak kan zwaar worden bestraft.